Reklamační řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní firmy ing.Petr Řehák - GALEA, IČ: 12234648, s adresou Neratovice, Na Výsluní 1302, PSČ 277 11,zapsaném v Živnostenském rejstříku MPO ČR (dále jen „prodávající“) upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která kupní smlouvu uzavřela jedná jako spotřebitel, tedy mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“), zejména práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění prodávajícího na základě kupní smlouvy.
1.2. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy prodávající uzavře kupní smlouvu s osobou jednající při koupi zboží v rámci její podnikatelské činnosti – v takovém případě se vztah prodávajícího a kupujícího řídí obecně závaznými právními předpisy.
1.3. Práva a povinnosti upravené v reklamačním řádu platí, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho převzetí kupujícím a které se projeví u zboží v době 12 měsíců od převzetí.
2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
2.3. Práva z vad se kupující nemůže domáhat, pokud vada vznikla nevhodným používáním zboží, nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží, nedodržením pokynů stanovených výrobcem, distributorem, neodborným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží nebo provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce. Práva z vad se kupující rovněž nemůže domáhat u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu nebo vlastnost zboží, pro kterou byla nižší cena ujednána.
2.4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) kupující použil věc ještě před objevením vady,
c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) kupující prodal věc ještě před objevením vady, spotřeboval ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
3.1. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího právo z vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
3.2. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit písemně v provozovně prodávajícího. Kupující je povinen předložit prodávajícímu zboží s uvedením vytýkaných vad a doložit, že zboží bylo kupujícím zakoupeno u prodávajícího včetně data jeho převzetí od prodávajícího. Zboží musí být čisté a hygienicky nezávadné, jinak prodávající není povinen zboží přijmout. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy kupující učinil vůči prodávajícímu úkon směřující k uplatnění práv z vadného plnění v souladu s obchodními podmínkami a předal mu zboží, u něhož se práv z vadného plnění domáhá.
3.3. Je-li vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
3.4. Je-li vadné plnění prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy. Podstatným porušením kupní smlouvy je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
3.5. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
3.6. V případě, že kupující nemůže věc používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nové věci, nebo výměnu věci nebo její součásti, případně právo od kupní smlouvy odstoupit.
3.7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
3.8. V případě sporu prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz). Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrl/.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
4.1. Prodávající je povinen přijmout požadavek kupujícího s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) ve své provozovně na adrese sídla prodávajícího, a to v obvyklé pracovní době.
4.2. O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Opravené nebo vyměněné zboží bude připraveno k osobnímu vyzvednutí nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace v provozovně prodávajícího, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo jiným dohodnutým způsobem.
4.3. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. ÚČINNOST, ZMĚNY
5.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 9.1.2023
5.2. Prodávající je oprávněn měnit reklamační řád. Nové znění reklamačního řádu nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách prodávajícího www.galea.cz, nestanoví-li prodávající pozdější datum nabytí účinnosti.
V Praze dne 2.1.2023
ing.Petr Řehák
 Pokračovat