GDPR

Informace o zpracování osobních údajů, GDPR
Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob firmou ing.Petr Řehák - GALEA ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů („Nařízení“)
Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je firma ing.Petr Řehák - GALEA IČ: 12234648, s adresou Neratovice , Na Výsluní 1302, PSČ 277 11 („Správce“).
Osobou pověřenou v rámci naší společnosti záležitostmi týkajícími se zpracování osobních údajů je Petr Řehák, tel.: 602 349 729, e-mail: galea@galea.cz

2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?
A. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?
O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 Nařízení a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.
B. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu?
Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
a) Právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost
Účel: - realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace
- věrnostní program
b) Právní titul: ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce
Účel: - vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce
- ve vybraných případech posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti
- kamerový záznam za účelem ochrany majetku Správce
- identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku Správce
- přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle recitálu 47 Nařízení spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem
c) Právní titul: plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona
Účel: - poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.
- vedení účetnictví
Zpracování Vašich osobních údajů z výše uvedených právních titulů a k výše uvedeným účelům je povinné. Ke zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely Váš souhlas nepotřebujeme. Zpracování Vašich osobních údajů z výše uvedených právních titulů a k výše uvedeným účelům nelze odmítnout.
3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, adresa bydliště nebo místa podnikání, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresu, telefonní číslo)
- údaje o produktech, které jste od nás zakoupili nebo nám prodali, příp. o službách, které nám poskytujete
- údaje z naší vzájemné komunikace (osobní, písemné, telefonické či jiné)
- platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.)
- pouze ve vybraných případech údaje o Vaší bonitě a důvěryhodnosti
4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v bodu 2. této informace pocházejí z následujících zdrojů:
- údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy, nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce
- údaje jsme získali z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí apod.
5. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, např. dodavatelům informačních technologií a poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, poskytovatelům účetních a právních služeb
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);
6. Jaký je rozsah a jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu a po takovou dobu, jaké jsou nutné pro naplnění účelu uvedeného v bodu 2. této informace. Osobní údaje zpracovávané povinně zpracováváme po dobu nezbytnou, vyplývající z příslušných právních předpisů. Po uplynutí doby zpracování osobních údajů jsou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.
7. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům
Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Poskytneme Vám i kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu osobních údajů
Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
Právo na výmaz osobních údajů
Můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
- odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
- vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu
- Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
- Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
- popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
- zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití
- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
Právo na informaci o opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů
Máte právo být námi informováni o tom, že z naší strany došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů
V případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat.
Právo vznést námitku
Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce.
Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
8. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?
O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 Nařízení a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.
9. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.
10. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti, poštou na adresu sídla anebo elektronicky na adresu gdpr@flopp.cz.
11. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.
Neratovice, 2.5.2018
ing,Petr Řehák

 Pokračovat